Biodivercity

Home > Water > Biotoopfactsheet


PDF
Floatland, drijftilOmschrijving:

Aanleg: Een floatland is een kunstmatig drijvend eilandje met een begroeiing van moerasplanten, die in het water wortelen. Floatlands worden als kleinschalige natuurontwikkeling toegepast in wateren, waar geen natuurlijke oevers mogelijk zijn, bijvoorbeeld in grachten en singels. Een floatland kan ook als lijnvormig element worden toegepast. Andere benamingen zijn drijftuinen, drijftillen, wilgenscheepjes of aqua-flora floats.

Beheer: Het beheer bestaat uit het niet tot weinig maaien van de beplanting en het onderhouden of vervangen van de floatland-constructies. Daarnaast moeten zwerfvuil en overmatige hoeveelheden dood plantenmateriaal regelmatig worden verwijderd. Maaien en afvoeren kan als doel hebben het doen afnemen van de hoeveelheid nutriënten in het water (waterkwaliteit). Maaien kan ook het gewenste beeld als doel hebben. Dit laatste is zeker van belang in woongebieden.

Voorbeeldsoorten:

Flora: Moerasplanten zoals: moeras-vergeet-mij-nietje, hoge cyperzegge, blauw glidkruid, grote kattenstaart, gele lis, kalmoes, grote waterweegbree, wolfspoot, echte valeriaan, watermunt, moerasandoorn, waterscheerling, harig wilgenroosje, waterzuring, bitterzoet en rietgras.

Fauna: De floatlands worden gebruikt als rust- of nestplaats door watervogels als meerkoet, wilde eend, waterhoen en fuut. Onder de floatlands kunnen vissen schuilen en eieren afzetten. Jonge vis kan opgroeien tussen plantenwortels. Kleinere dieren als insecten kunnen zich in de vegetatie verschuilen of nectar uit de bloemen halen. Voor libellen (lantaarntje, gewone oeverlibel, keizerlibel) kunnen floatlands een onderdeel van hun leefgebied vormen.

Lantaarntje

Moerasvergeet-mij-nietje

Fuut