Biodivercity

Home > Steen > Biotoopfactsheet


PDF
Groen dakOmschrijving:

Aanleg: Een groen dak is een dak waarop een substraatlaag met beplanting wordt aangebracht. De soortensamenstelling van groene daken is erg verschillend en varieert van alleen sedumsoorten tot complete tuinen met struiken en kleine bomen. De mogelijkheden worden vooral bepaald door de sterkte van de draagconstructie.

Beheer: Het beheer hangt af van het type groen dak en varieert van bijna geen onderhoud voor een sedumdak tot intensief onderhoud voor tuindaken. Wortels van bomen kunnen de waterdichte laag van het dak beschadigen. Dit is te voorkomen met een goede technische uitvoering bij de aanleg en door voldoende onderhoud (verwijderen van boomzaailingen). Regelmatig moet worden gecontroleerd of benevelingsinstallaties en drainagesystemen (indien aanwezig) goed functioneren.

Voorbeeldsoorten:

Flora: Allerlei mossoorten van pioniermilieus zoals muursterretje, grijs kronkelsteeltje, gewoon krulmos, knikkertjesmos en knikmossoorten zijn op groene daken te vinden. Bij een sedumdak vormen de sedumsoorten muurpeper, wit vetkruid en tripmadam een belangrijke nectarbron voor insecten, hoewel de bloeitijd kort is. Een groen dak kan ook bestaan uit gras en kruiden, waarvan de samenstelling bestaat uit plantensoorten uit voedselrijke graslanden, meer ruderale soorten, soorten van droge kalkgraslanden of soorten van stenig substraat.

Fauna: Verschillende ongewervelde dieren (kevers zoals veelkleurige loopkever, slakken, mijten, spinnen, wespen, mieren, vlinders, springstaarten, sprinkhanen, zweefvliegen en bijen) kunnen zich in de vegetatie van een groen dak bevinden. Insecten of plantenzaden op een groen dak zijn een voedselbron voor vogels (zwarte roodstaart, kneu, vink, putter en witte kwikstaart). Van grotere groene daken kunnen ook veldleeuwerik, kievit, scholekster en soms meeuwen en visdieven gebruik maken.

Aardhommel

Muurpeper

Veelkleurige loopkever