Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


Soortfactsheet

Muurpeper
Muurpeper

Soortgroep: Planten

Muurpeper is een laagblijvend vetplantje. De muurpeper stelt geen hoge eisen aan de groeiplaats. De soort groeit op droge zandgrond, tussen stoeptegels, langs muren of bij steenhopen. Het plantje wordt ook gebruikt bij de aanleg van vegetatiedaken. Muurpeper op soortendatabank.nl
Grote ratelaar
Grote ratelaar

Soortgroep: Planten

Grote ratelaar groeit op vochtige, niet bemeste grond in bloemrijke graslanden maar ook wel in bermen en op dijken en aan de waterkant. Grote ratelaar is een halfparasiet op grassoorten. Daardoor worden grassen enigszins teruggedrongen en krijgen kruiden (bloemetjes) meer kans. Beelden van grote ratelaar in de Nederlandse soortendatabase. Grote rat
Margriet
Margriet

Soortgroep: Planten

De gewone margriet is karakteristiek voor graslanden die niet vaak en niet te vroeg in het jaar gemaaid worden, zoals hooilanden. De margriet komt ook voor in bermen, op dijken, langs spoorwegen, op afgravingen en braakliggende akkers. Beelden van gewone margriet op de site van het Nederlands soortenregister Gewone margriet op soortenbank.nl
Muurleeuwenbek
Muurleeuwenbek

Soortgroep: Planten

De muurleeuwenbek is als sierplant uit Zuid-Europa ingevoerd. Hij is verwilderd en ingeburgerd. In Nederland groeit de plant vooral in de spleten van oude bakstenen muren in steden, zoals op oude stadsmuren. Ze groeien het best op beschaduwde, vochtige plaatsen. Beelden van muurleeuwenbek op de site van het Nederlands soortenregister Muurleeuwenbek
Robertskruid
Robertskruid

Soortgroep: Planten

Robertskruid groeit op alle grondsoorten, behalve hoogveen. Het groeit in tuinen, braakliggende grond, rotsachtige plaatsen, oude muren, steenhellingen, loofbossen, struwelen, heggen, bosranden, langs paden, plantsoenen, parken, langs spoorwegen. Het is een soort die vrij snel een groeit tussen losse, gestapelde stenen. Beelden van robertskruid op
Wilde marjolein
Wilde marjolein

Soortgroep: Planten

Wilde marjolein is typisch een soort van bloemrijke graslanden in het heuvelland van Limburg. De plant groeit goed op vrij droge, niet te voedselrijke, meestal kalkhoudende grond. De soort groeit er ook wel langs dijken, op hellingen, in bermen, stadswallen en spoorbermen. Beelden van wilde marjolein op de site van het Nederlands soortenregister Wi
Witte klaver
Witte klaver

Soortgroep: Planten

Witte klaver komt algemeen voor in graslanden, op gazons en in wegbermen. Witte klaver groeit op alle grondsoorten en verdraagt maaien goed. Het staat het liefst een beetje vochtig. Een Wadi in de vorm van grasland met hoogteverschillen biedt ideale omstandigheden aan witte klaver. Witte klaver is een waardevolle nectarplant. Beelden van witte klav
Gewoon sterrenkroos
Gewoon sterrenkroos

Soortgroep: Planten

Gewoon sterrenkroos komt in vrijwel geheel Nederland algemeen voor in ondiep, stilstaand en stromend zoet water. Het is een soort die in elke watergang in het stedelijk gebied. Waterplanten maken in het algemeen watergangen aantrekkelijk voor verschillende andere soorten zoals vissen en amfibieën. Gewoon sterrenkroos op Databank.nl
Boerenwormkruid
Boerenwormkruid

Soortgroep: Planten

Boerenwormkruid is een typische soorten van bloemrijke ruige vegetaties op zandgronden.Zij komt daar veel voor in bijvoorbeeld weg- en spoorbermen, in akkerranden en en op braakliggende (bouw)terreinen in het stedelijke gebied. Bloemen van boerenwormkruid trekken insecten aan als bijen, die op hun beurt weer tot voedsel dienen van allerlei andere s
Greppelrus
Greppelrus

Soortgroep: Planten

De greppelrus is een echte pioniersplant. Hij groeit vooral op open plaatsen. In Nederland en België is hij algemeen. De greppelrus groeit langs greppels maar komt ook voor op drassige (plekken in) veldjes, bermen en in slootranden. Ook in tuinen en perken is hij te vinden. Meer over de herkenning van greppelrus op soortenbank.nl.