Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


Soortfactsheet

Zandblauwtje
Zandblauwtje

Soortgroep: Planten

Zandblauwtje is typisch een soort die aangetroffen kan worden op greppelkantjes in de regio's met zandgronden. In de overige regio's is de echte koekoeksbloem een soort die in greppels groeit. De soort komt er (ook) voor in onbemest grasland en verder in bermen, heide, braakliggende grond, zandafgravingen, hellingen, op dijken en bij spoo
Knoopkruid
Knoopkruid

Soortgroep: Planten

Knoopkruid groeit in bloemrijke graslanden maar ook wel in andere grazige vegetaties zoals bermen. De soort komt ook wel voor langs spoorwegen of op braakliggend terrein. Knoopkruid groeit op vrij vochtige, niet te voedselrijke grond. Beelden van knoopkruid op de site van het Nederlands soortenregister Knoopkruid op soortenbank.nl
Pinksterbloem
Pinksterbloem

Soortgroep: Planten

De pinksterbloem komt voor in vochtige graslanden, bossen en moerassen.Vroeger konden pinksterbloemen uitbundig bloeien in weilanden. Tegenwoordig komt de plant door de intensivering van de landbouw er minder voor. De pinksterbloem kan ook voorkomen in gazons maar komt daar door het intensieve maaibeheer niet tot bloei. In Wadi's in de vorm va
Grote kattenstaart
Grote kattenstaart

Soortgroep: Planten

Grote kattestaart is een plant die het goed doet in vochtige omstandigheden. De plant is daarom typsich een plant die voorkomt aan de waterkant, in natte graslanden en in moerassen. Grote kattenstaart op Soortenbank.nl
Riet
Riet

Soortgroep: Planten

Riet groeit in het algemeen in de overgangszone tussen water en land. Het groeit in water of in natte bodem. Dood riet kan zich ophopen en, als het nat blijft, veen vormen. Rietmoeras van enige omvang levert een grote bijdrage aan de biodiversiteit. In een rietvegetatie komen plantensoorten voor als grote lisdodde en koninginnenkruid. In veen groei
Vroegeling
Vroegeling

Soortgroep: Planten

De vroegeling is een soort van kale bodem, bijvoorbeeld (onbespoten) akkers. De vroegeling handhaaft zich echter ook in de voegen van een trottoir en rond de voet van straatbomen. Juist deze zonnige, stenige plekken warmen snel op. Daar doen deze eenjarige voorjaarsbloeiers hun voordeel mee. Voor vogels zijn vroege zaadvormers als vroegeling een vo