Biodivercity

Home > Biodivercity


PDF Print
Biodivercity

de levende stad

Met de ontwikkeling van BiodiverCity hebben wij een eerste stap gezet om de flora en fauna in het stedelijk milieu beter te  plannen, zodat groen in een stad niet alleen bepaald wordt door kleur, vorm of gebruik, maar ook door de potentiële ecologische (systeem)waarde.

De wereld verstedelijkt en de stad neemt dus steeds meer ruimte in. Stedelijk gebied zorgt voor barrières die voor sommige soorten op aarde moeilijk te nemen zijn of waar soorten zich niet kunnen handhaven. Ook kan de verstedelijking ervoor zorgen dat wij steeds verder van de natuur af komen te staan: “De natuur? Ja die is daarbuiten!”. Maar de stad is tegelijkertijd een plaats vol mogelijkheden voor biodiversiteit. Natuur in de stad lijkt met elkaar in tegenspraak, maar natuur is overal. 

Wij hebben kennis van de eisen die verschillende planten en dieren aan hun omgeving stellen. We zijn er van overtuigd dat wij met deze kennis een gebruiksvriendelijke manier van plannen mogelijk kunnen maken, op zo'n manier dat ook niet-ecologen betrokken raken. BiodiverCity is gebaseerd op herkenbare groeneenheden en geeft aan welke type planten en dieren hier bij horen. Het is leuk om mee te werken en maakt het mogelijk de natuurprestatie van verschillende planscenario’s in een vroeg stadium met elkaar te vergelijken.

De ecologische dimensie is niet alleen belangrijk voor natuurbehoud als groter geheel, maar verhoogt ook de belevingswaarde en andere ecosysteemdiensten van het groen. Want wat is een park zonder bloemen, vogels en vlinders? Het ecologisch ontwerpen van groen in de stad zorgt voor vitaler groen, groen dat thuis hoort op die plek, gezonder is, langer meegaat en minder kosten met zich mee brengt.

Wij hebben het instrument online beschikbaar gemaakt zodat het voor iedereen overal toegankelijk is. Daarnaast is het ook te gebruiken als module in DPL voor het ontwikkelen van een duurzame wijk in combinatie met andere duurzaamheidsaspecten.

Wij zijn erg benieuwd wat u ervan vindt. Als u suggesties heeft voor verbeteringen of aanpassingen zijn deze altijd welkom.

In de handleiding kunt u lezen hoe de webtool BiodiverCity werkt. Als u interesse heeft in een jaarlicentie dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.

                               
Gras en kruidenbegroeiingGras en kruidenbegroeiing
Dit zijn begroeiingen met planten, met of zonder gras, maar zonder bomen of struiken.
Bomen en struikenBomen en struiken
Dit gaat om begroeiingen met bomen en struiken.
WaterWater
Hiertoe behoren (al of niet tijdelijke) wateren en biotopen in of op het water.
SteenSteen
Hieronder vallen gebouwde objecten, zoals daken en muren.
StadslandbouwStadslandbouw
Dit zijn biotopen met een agrarisch karakter
CombinatiesCombinaties
Dit betreffen mantel-/zoombegroeiingen (bos/gras), natuurvriendelijke oevers (gras/water) en parken.
Planten
Planten als grassen bomen struiken en heesters worden zijn bij stedelijk groen vaak aangeplant Ze bieden echter...
Vogels
Typische stadsvogels als gierzwaluwen en mussen komen al voor in wijken met weinig groen Het aantal soorten neemt...
Kleine zoogdieren
De stad herbergt allerlei kleine zoogdieren Hoe groener de wijk hoe meer soorten kunnen profiteren van de dekking van...
Amfibieën
Kikkers en padden en salamanders zijn kenmerkend voor kleine stadswateren zoals poelen vijvers en slootjes met een...
Ongewervelden
Ongewervelden vormen onze grootste soortengroep Vlinders libellen spinnen en sprinkhanen zijn bekende voorbeelden...
Vissen
Stadswateren kunnen een gevarieerde vissengemeenschap herbergen Vissen profiteren van een goede waterkwaliteit en een...
Vleermuizen
Vleermuizen in de stad profiteren vooral van een netwerk van bomenlanen bosjes en wateren en foerageren in parken en...
Mossen en varens
Mossen en varens zijn vaak de opvallendste planten op stads muren kades bruggen en andere kunstwerken Ze...
*Ga met je muis over de plaatjes om meer te zien...