Biodivercity

Home > Combinaties > Biotoopfactsheet


PDF
Oever: water / gras en kruidenbegroeiingOmschrijving:

Aanleg: Oever gras is een geleidelijke overgang van water naar grazige landvegetatie. De term natuurvriendelijke oever wordt hier ook wel gebruikt (NVO). Er zijn verschillende inrichtsvarianten mogelijk. Deze varianten hebben gemeenschappelijk dat ze groeiplaatsen bieden aan vegetaties die deels en vegetaties die geheel onder water groeien en dat er overgangen zijn van moerassige naar drogere bodems.

Beheer: Gefaseerd maaien

Voorbeeldsoorten:

Flora: dotterbloem

Fauna: waterhoentje

Dotterbloem

Waterhoen