Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


Soortfactsheet

Tuinfluiter
Tuinfluiter

Soortgroep: Vogels

Tuinfluiters leven op plaatsen waar bomen en struiken aanwezig zijn. De tuinfluiter houdt zich graag aan de rand van open plekken op, mede omdat daar veel struiken zijn en ruigte is waar hij zijn nest kan bouwen. Daarom is de tuinfluiter typisch een soort die kenmerkend is voor bosranden. Meer over de tuinfluiter op soortenbank.nlen in het Nederlan
Spreeuw
Spreeuw

Soortgroep: Vogels

Spreeuwen nestelen meestal in losse kolonies. Ze gebruiken daarvoor allerlei holtes en nisjes in de omgeving van grasland. In de stad nestelen ze onder dakpannen, in holtes en spleten in gebouwen en in nestkasten. Een ruÏne kan prima nestgelegenheid bieden. Voldoende nestgelegenheid en geschikte voedselgebieden (grasvelden) bepalen de aantalle
Braamsluiper
Braamsluiper

Soortgroep: Vogels

De braamsluiper komt voor in boomgaarden, parken en tuinen. Het nest wordt gemaakt in een dichte struiken zoals meidoorns en sleedoorns. Daarin zoekt de braamsluiper ook naar voedsel (insecten, rupsen en spinnetjes). Daarom is deze vogel typisch een soort van struwelen. Ze overwinteren in Oost-Afrika, dus ze zijn niet het hele jaar door bij ons. Me
Grote bonte specht
Grote bonte specht

Soortgroep: Vogels

De grote bonte specht broedt vooral in bos, maar ook in cultuurlandschap met boomgroepen, parken en tuinen. Hij broedt zelfs in grote steden. Het is een vrij schuwe vogel maar eet toch wel van voedertafels, vetbollen en pindastrengen in tuinen. Meer over de grote bonte specht in het Nederlands soortenregister
Kneu
Kneu

Soortgroep: Vogels

Het is een vogel van ouderwets agrarisch cultuurland met houtsingels, heggen en dorpen met veel groen. Er is een duidelijke voorkeur voor akkers, de soort komt minder voor in weidegebieden en stedelijk gebied. Het is een soort die gezien kan worden op volkstuinencomplexen waar hij voedsel vindt op de kleine akkertjes. Bij volkstuinen waar heggen di
Waterhoen
Waterhoen

Soortgroep: Vogels

Het waterhoentjes houdt vanmoerassige overgangen van land naar watermet ruige begroeiing, zoals bij natuurvriendelijke oeverzones het geval is. Ook bij kleine watertjes en in stedelijk gebied zijn waterhoentjes te vinden. Ze bouwen hun nest zelfs instadsparken. Meer over het waterhoen op de site van het Nederlands soortenregister
Kleine karekiet
Kleine karekiet

Soortgroep: Vogels

De kleine karekiet broedt in rietvelden die aan water grenzen. Het rietveld hoeft niet groot te zijn. De kleine karekiet komt op heel veel plaatsen voor, zelfs in steden als daar waterpartijen of vijvers zijn met een paar vierkante meter riet. Meer over de kleine karekiet in het Nederlands soortenregister
Meerkoet
Meerkoet

Soortgroep: Vogels

De meerkoet is te vinden bij allelei soorten waterlichamen. Het varieert van grote wateren, plassen en meren tot aan vijvers in parken, grachten en sloten. De meerkoet bouwt zijn nest aan de waterkant met riet en waterplanten, maar ook met drijvend afval zoals stukken papier of plastic. In stedelijk gebied profiteren Meerkoeten van het voeren van d
Turkse tortel
Turkse tortel

Soortgroep: Vogels

De Turkse tortel is een cultuurvolger. Het is typisch een soort die altijd in de nabijheid van menselijke bewoning broedt. De Turkse tortel mijdt uitgestrekte gebieden zonder bebouwing zoals bos, heide, duin, open polders of merengebieden. Hoge dichtheden vallen doorgaans samen met stedelijke agglomeraties. Hij heeft daar voor nestgelegenheid genoe
Zwarte kraai
Zwarte kraai

Soortgroep: Vogels

Kraaien komen overal in Nederland voor, in allerlei landschappen. Ze passen zich makkelijk aan aan verschillende omstandigheden en diëten. Door predatie van havik en buizerd is het biotoop de laatste jaren verschoven van grote naaldbossen richting stedelijk gebied. Een boomweide in stedelijk gebied biedt al voldoende gelegenheid voor de zwarte kra