Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
HuismusOmschrijving:

De huismus komt meestal dichtbij of in de woongebieden van mensen voor. Huismussen nestelen het liefst in middeloude stadswijken, dorpen en boerderijen met ouderwetse pannendaken. Als de situatie het toelaat, pikt de huismus graag een graantje mee met het vee op de (kinder)boerderij. In steden eet een huismus ook wel van brood en afval. Zij profiteert van schuilgelegenheid die hagen bieden in groenstroken en tuinen.

De huismus neemt in west-Europa in aantal af sinds de jaren '80. Het is niet helemaal duidelijk waardoor. Het kan vermindering van broedgelegenheid zijn (door renovatie en isolatie van woningen) en/of afgenomen voedselaanbod (minder braakliggende gronden, omschakeling van graanteelt op maïsteelt, graanopslag in gesloten depots). De broedmogelijkheden in nieuwbouwwijken zijn vaak beperkt door een veranderde bouwstijl. 

Meer over de huismus op de site van het Nederlands soortenregister

Haag