Biodivercity

Home > Planten > Soortfactsheet


PDF
RietOmschrijving:

Riet groeit in het algemeen in de overgangszone tussen water en land. Het groeit in water of in natte bodem. Dood riet kan zich ophopen en, als het nat blijft, veen vormen.

Rietmoeras van enige omvang levert een grote bijdrage aan de biodiversiteit. In een rietvegetatie komen plantensoorten voor als grote lisdodde en koninginnenkruid. In veen groeit ook veenmos, haarmos en diverse orchideee�n, zoals de rietorchis. In rietvegetaties broeden bepaalde zangvogels, waarvan er een aantal zeldzaam is. In meer grazige rietlanden broeden ook weidevogels. Bunzing en hermelijn zoeken naar voedsel in rietpercelen en planten zich hier ook voort. Het biedt paaigelegenheid voor grote vissen en jonge visjes kunnen er schuilen voor predatoren.

Riet op de Soortendatabank.nl

Moeras