Biodivercity

Home > Vogels > Soortfactsheet


PDF
Zwarte roodstaartOmschrijving:

De zwarte roodstaart is een trekvogel die van half maart tot oktober in Nederland leeft in stedelijke gebieden. De muren en daken van huizen werken er als substituut voor rotswanden waar ze in natuurlijke omstandigheden hun nest in bouwen. Vegetatiedaken bieden voor deze vogels niet direct nestplaatsen, tenzij er ook stenenhopen op worden aangebracht. Bruine en groene daken zijn in alle gevallen interessant voor insecten, die als voedsel dienen voor zwarte roodstaart. Door het aanbrengen van nestkasten op gevels in de directe omgeving van bruine en groene daken kan de functie van dak als foerageergebied voor zwarte roodstaart worden versterkt.

Lees meer over de zwarte roodstaart op de site van het Nederlands soortenregister

Bruine daken